Friday, June 25, 2004

वात
जळणारया ज्योतीचे मोठे कौतुक असते - पण जळणारी खरी वात असते :)

No comments: