Monday, February 24, 2003

patra nawhe mitra!

khare-khure patra lihaayalaa malaa phaar aawaDate aaNi Thodefaar jamatedekhil. e-mail chyaa swaroopatale patra malaa jaraa miLmiLitach waaTate, kaaraN haataat dharoon, punhaa-punhaa te waachataa yet naahii. print-out kaadhoon waaChataa yeil, paN tyaat ti jawaLik maatra muLich saadhya hoNaar naahii.
ek mahatwaachaa muddaa mhaNaje patra he ek swagat asate, tyaat aapaN manaasaarakhe bhaav wyakta karoo shakato. sambhashaNaat kadaachit sagaLyaa bhaawanaa wyakta hotilach, wyakta karoo shakooch ase naahii. patra lihitaanna maatra ase kaahich bandhan nasate.
patraat kiti tarii prakaarache bhaav wyakta houn jaataat, kaaLajii, anand, raag sagaLa kaahii manaapramaaNe lihila jaata.
patra lihiNyaachii saway laagalii ti hostel la rahaayalaa gelyaawar/ Phone waroon sagaLyaa goshTii boloon hot naahit, nusatii khushaalii aaNi hawapaaNi ewhaDyaaparayantach tyaa sambhaashaNaachii majal jaate. uralela sagaLa mag ptraatoon pohochata. Suruwaatilaa maazii patra rojachaa dinakram, abhyaas (?) aaNi itar gappa-tappa yaannich poorN whayacha. mag haLoohaLoo mi maazii lekhan-kalaa (?) tyaatoon jopaasat gelo. lekhan ha ek prakaarachaa swa:tashiich hoNaara sa.waad aahe, tyatoon man mokaLa hota. nawe wichaar suchataat aaNi te wyakt karaayachii kalaa khulat jaate. patraachyaa uttaraatoon pratikriyaa miLataat, aaNi nawii dishaa miLat jaate.
maatra kadhii-kadhii ajibaat weL miLat naahi, mag tyaachii kasar e-mail dwaare bharoon kaaDhalii jaate.
aainii maazii sagaLii jooni-jooni patra japoon Thevalii aahet. maazyachyaane maatra hostel madhye asatanna asaa sangraha karoon ThevaNa kaahii zaala naahi, Ataa Bangalore laa aalyaawar maatra mii sagaLii patra katakshaane japoon Thevalii aahet. Adhoon-madhoon punhaa war kaaDhoon waachato, chhaan waTate.

ase he maazech prati-roop asalele patraroopii mitra khoopach laLaa laun jataat.
----------------------------------------------------------------

No comments: