Saturday, February 22, 2003

daisaamaajii kaahitarii lihiNyaachii khoD maazi tashii junich, puN aajkaal tasaa phaarasaa weL miLat naahiye. kacheriit kaamaat tasaa baraach weL jaato (pagaar hi baraach miLtoy ki tasaa!). Aso, tarii thoDaa weL kaadhun chaar oLi lihawyashyaa watalyaa ki lihin mhaNato, tyaasaaThii haa sagaLaa "blog" cha upadwyaap.
koNii kaahihii mhatale, tarii mi he asech maraaThi - ingrajiit lihiNaar aahe. ingrajii pekshaa maraaThii warach maazi baryaapaikii sattaa chaalate, aaNi malaa gulaam-giri pasant nasalyaane, mi swat:hoon muLiich laadun gheNaar naahiye. he ase waachaNe jaraa traasdayak asale tarii saway zaalyaawar waachan aaNi likhaaNahii sope whaawe hi apeksha.

maraaThi "blog" chii soy hoiparyant asech lihit jaawe ase mhaNato.
----------------------------------------------------

No comments: