Thursday, April 28, 2005

As a result...

परीक्षा नसण्याच्या आनंदाला पुन्हा काळी बाजू आहेच :
परीक्षा नाही, आणि त्यामुळे मग नंतर सुटीही नाही :(

No comments: