Monday, June 14, 2004


आज
मी मराठीतून blog िलिहला.
हा एक अफ़ाट
अनुभव आहे. मी blog
चा संकल्प
कधीकाळी
मराठीतून blog िलिह्ता
येईल म्हणूनच सोडला
होता. अजून तरी
मी हे technique completely िशकलेलो
नािहए. पण
लवकरच िशकेन.
No comments: